Adam Seweryn: Zasady ustrojowe Wielkiej Polski Katolickiej

W naszym środowisku zawsze podkreśla się antysystemowy charakter. Jednak nasz nacjonalizm nie może przybierać wyłącznie formy negacji. Postulujemy likwidację systemu demoliberalnego. Jednak w jego miejsce musimy zaproponować jakąś konkretną alternatywę ustrojową. Nie jestem specjalistą od zagadnień prawnych, więc nie pokuszę się, aby w tym tekście przedstawić sprecyzowaną wersję systemu politycznego, jednak postaram się nakreślić zasady na których moim zdaniem powinno opierać się przyszłe narodowo-radykalne Państwo Polskie.

Zasada Państwa Katolickiego- Religią dominującą w Polsce jest religia rzymskokatolicka. Katolicyzm, jako najistotniejszy czynnik budujący polską tożsamość i kulturę, oraz tworzący podstawę ładu etycznego podlega szczególnej ochronie ze strony władz państwowych. Na terytorium Polski obowiązuje wolność wyznania, jednak nie dotyczy ona wspólnot religijnych dążących do zniszczenia fundamentów cywilizacyjnych Europy, propagujących postawy o charakterze destrukcyjnym , czy prowadzących działalność na szkodę Polski.

Zasada Naturalizmu Prawnego- System prawny Rzeczypospolitej Polskiej oparty jest o zasady prawa naturalnego. Szczególnej ochronie ze strony Państwa podlega Rodzina, jako najstarsza i najbardziej naturalna wspólnota, oraz podstawowa tkanka budująca organizm Narodu.

Zasada Suwerenności i Niepodległości Polski- Niepodległe Państwo Polaków to nasza największa wartość w dziedzinie polityki. Polska nie może być członkiem żadnych organizacji ponadnarodowych, których celem jest likwidacja niepodległych państw narodowych. Interes narodowy to najwyższy paradygmat, którym kierować się mają wszystkie organy władzy Rzeczypospolitej. Zakazana jest działalność podmiotów dążących do naruszenia suwerenności i niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, oraz wysługujących się na rzecz obcych państw z naruszeniem interesów Polski.

Zasada Ustroju Mieszanego- Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej zawiera w sobie najlepsze komponenty spośród różnych modeli ustrojowych. Stanowczo odrzucamy ustrój totalitarny, jako nienaturalny i tłamszący społeczeństwo, jak również demokrację liberalną, jako ustrój, w którym rzeczywista władza należy do partyjnych koterii i rozmaitych grup nacisku. Jedyną prawowitą legitymizacją władzy jest dla nas autorytet i obiektywne zasługi.

Zasada Samorządności- Samorząd terytorialny, gospodarczy i zawodowy pełni kluczową rolę w konstrukcji ustroju Rzeczypospolitej. Organy samorządu, takie jak województwo, gmina, korporacja, stanowią ciała pośredniczące pomiędzy Obywatelem i Państwem. Celem funkcjonowania samorządu jest przede wszystkim usprawnienie działań Państwa, budowa wspólnotowości, aktywizacja Narodu, oraz ułatwienie wypracowania konsensusu zaspokajającego interesy różnych grup społecznych.

Zasada Solidaryzmu Narodowego- Polityka społeczno-gospodarcza Rzeczypospolitej Polskiej oparta jest o Solidaryzm Narodowy. Organy administracji rządowej, samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego zobowiązane są do współpracy w celu wypracowania sprawiedliwego konsensusu zaspokajającego interesy różnych grup społecznych. Pod szczególną ochroną znajdują się prawa pracownicze, oraz interesy najsłabszych członków Narodu. Rzeczpospolita wspiera polską przedsiębiorczość i prowadzi działania o charakterze protekcjonistycznym, w celu ochrony gospodarki narodowej przed nieuczciwą konkurencją. Zachowane zostają różne formy własności państwowej w sektorach gospodarki mających szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu zbrojeniowego i sektora energetycznego.

Zasada hierarchii i elitaryzmu- Przewodnią rolę w Narodzie sprawują elity. Hierarchia społeczno-polityczna występująca w Rzeczypospolitej Polskiej oparta jest o zasługi, osiągnięcia i talent obywateli. Uniwersytet, jako instytucja skupiająca elity intelektualne znajduje się pod szczególną opieką Państwa. Kluczowe znaczenie dla wykształcenia się hierarchii i wyłowienia jednostek szczególnie zdolnych ma system rozbudowanego samorządu. Organem złożonym wyłącznie z przedstawicieli Elity Narodu Polskiego jest Senat. Im wyższa pozycja w hierarchii, tym większe obowiązki względem Narodu.

Zasada Merytokracji- Wszelkie stanowiska w administracji rządowej, oraz samorządowej obsadza się wyłącznie na podstawie merytorycznych kwalifikacji i oddania Polsce, a nie z klucza partyjnego, czy towarzyskiego. Surowo tępione będą wszelkie przejawy nepotyzmu, oraz wyciągania korzyści materialnych z tytułu piastowania urzędów.

Adam Seweryn

---

Podobają Ci się nasze inicjatywy? Wesprzyj nas

Udostępnij Tweet Udostępnij Wyślij