Kalisz: konkurs Kocham moją Ojczyznę II

Druga edycja konkursu „Kocham moją Ojczyznę” oficjalnie wystartowała. Konkurs został ogłoszony we wszystkich kaliskich szkołach oraz w zaprzyjaźnionej szkole z Marchwacza.

Konkurs pod honorowym patronatem Posła Jerzego Kozłowskiego.

Zachęcamy wszystkie dzieci do udziału w tegorocznej edycji !

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-LITERACJI DLA DZIECI
pt. „KOCHAM MOJĄ OJCZYZNĘ – KARTKA DLA BOHATERA NA KRESACH”
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Kaliscy Patrioci”.
2. Konkurs rozpoczyna się 20 listopada 2016 r. i trwać będzie do 16 grudnia 2016 r.
3. Temat prac konkursowych brzmi: „Kocham moją Ojczyznę – Kartka dla Bohatera z Kresów”.
4. W konkursie mogą brać udział tylko uczniowie klas IV-VI ze szkół podstawowych.
5. Organizator konkursu zwraca się również z prośbą do dyrekcji szkół oraz do nauczycieli o przekazanie dzieciom informacji na temat tego, czym są Kresy.

Warunki uczestnictwa w konkursie.

1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczno-literacką wykonaną w płaskiej technice plastycznej, np. rysunek, malunek, wyklejanka itp., o formacie nieprzekraczającym A4. Temat pracy: „Kocham moją Ojczyznę – Kartka dla Bohatera na Kresach”. Na kartce muszą znajdować się życzenia świąteczne dla Kombatanta. Życzenia mają zaczynać się słowami „Drogi Kombatancie”, „Drogi Rodaku”, „Drogi Bohaterze” itp. Życzenia muszą być nie krótsze niż 2 zdania.
2. Prace konkursowe należy dostarczyć do sklepu odzieżowego Madame, ul. Nowy Rynek 4 w Kaliszu do dnia 16 grudnia 2016 r. osobiście przez uczestników lub przez szkoły, z których uczniowie biorą udział w konkursie.
3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi.
4. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
5. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.
6. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły wraz z adresem szkoły. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
7. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
8. Zgłaszając pracę na Konkurs, uczestnik zgadza się na przekazanie kartki-pracy Kombatantowi z Kresów.
9. Kartki zostaną wysłane do polskich kombatantów z Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Rumunii, Litwy itd.
10. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

Wyniki konkursu i nagrody.

1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
3. 21 grudnia 2016 r. o godz. 18.30 w Cafe Calisia, al. Wolności 6 w Kaliszu zostaną wręczone nagrody dla zwycięzców oraz dla osób wyróżnionych.
4. Nagrodzone zostaną trzy najlepsze prace, jury ma prawo również wyróżnić dodatkowe prace.
5. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
6. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.
Postanowienia końcowe:
1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy na wystawie w Cafe Calisia a także do publikowania ich w mediach i na stronie organizatora.
2. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.
3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie facebookowej organizatora (facebook.com/patriocikaliscy) oraz w lokalnych mediach.
5. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

---

Podobają Ci się nasze inicjatywy? Wesprzyj nas

Udostępnij Tweet Udostępnij Wyślij